เลือกบทเรียนแบบทดสอบ เรื่อง การสร้างหน้าเว็บเพจและการบันทึกงาน
แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว หลังทำแบบทดสอบเสร็จแล้วให้ตรวจคำตอบได้เลย

1. การสร้างเว็บเพจที่เป็นหน้าแรกข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เอกสารข้อมูลในแต่ละหน้า
ข. หน้าโฮมเพจ (Home Page)
ค. หน้าเว็บไซต์ (Web Site)
ง. หน้าเว็บเพจ (Web Page)

2. การบันทึกเว็บเพจที่เป็นหน้าแรกจะเลือกตั้งชื่อไฟล์และบันทึกแบบใด
ก. ตั้งชื่อไฟล์เป็น Index บันทึกเป็นเว็บเพจ.Html
ข. ตั้งชื่อไฟล์เป็น Index บันทึกเป็นเว็บเพจ.Doc
ค. ตั้งชื่อไฟล์เป็น Index บันทึกเป็นเว็บเพจ.Jpg
ง. ตั้งชื่อไฟล์เป็น Index บันทึกเป็นเว็บเพจ.Gif

3. ขั้นตอนใดคือการบันทึกเว็บเพจที่สร้างใหม่
ก. เลือกคำสั่ง File > Save As Template
ข. เลือกคำสั่ง File > Save to Remote Server
ค. เลือกคำสั่ง File > Save As
ง. เลือกคำสั่ง File > Save

4. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อเว็บเพจ
ก. เลือกคำสั่ง Modify > Page properties > appearance
ข. เลือกคำสั่ง Modify > Page properties > Heading
ค. เลือกคำสั่ง Modify > Page properties > Tracing Image
ง. เลือกคำสั่ง Modify > Page properties > Title / Encoding

5. ขั้นตอนใดไม่ใช่การออกจากโปรแกรมที่ถูกวิธี
ก. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Close ที่ Control Box
ข. คลิกที่ปุ่ม บน Title Bar แล้วเลือกคำสั่ง Close
ค. ใช้แป้นพิมพ์ < Ctrl > + < Q >
ง. เลือกคำสั่ง File > close

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: 
 
จัดทำโดย...ครูชัยวัฒน์  ไชยสงคราม
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)  จังหวัดชัยภูมิ